Sunday, 16 February 2020
< >

Govening Body

GWP Governing Body

Park Pourri

Latest Park Pourri

Head Leaders

2018 Heads and Deputies

First Day

First Day of School - 2018

After Care

AFTER-CARE INFORMATION

1. General Organization

1.1 The learners are divided into age groups - a junior and a senior group.
1.2 Learners report directly after school to After-care staff who keep a register of learners present and to inform the relevant parties of the activities they will be participating in after school.
1.3 The learners immediately change into casual and/or sports clothes. All bags and articles of clothing MUST BE MARKED CLEARLY.
1.4 The learners will receive a sandwich and cool drink after school.
1.5 A television and video/DVD player is made available with selected DSTV-channels.
1.6 To ensure the safety of learners they are only allowed to play on the A rugby field. There may be no contact with outsiders through the fence.
1.7 Learners are not allowed to play near the buildings, the garages and areas where cars are parked.
1.8 Normal school rules are applicable. Parents are requested to motivate their children to obey these rules.
1.9 The names of learners who persist in disregarding rules are written in a file which is presented to the principal/deputy principal to deal with.
1.10 Learners do their homework in separate rooms under the supervision of teachers (as from grade 3).
1.11 There is a telephone available in the After-care. This is for parents to inform the after-care ladies of any deviation of prior arrangements. If a learner has to contact his parents urgently, the staff will do so on their behalf. (Tel. no. 591-9113)
1.12 The deputy principal [foundation phase] will act as convener for the after-care.
1.13 A parents’ meeting can be held during the year when necessary.

3. Parents

3.1 The after-care must be notified if a learner will not attend after-care on any particular day.
3.2 Parents have to make sure that their children are collected before and not later than 17:30. A fine of R10,00 per every 5 minutes later than 17:30 becomes applicable. If, for example, you are 15 minutes late the fine will be R30, etc. We are also in need of an alternative person’s contact number who can fetch your child(ren) when you are running late.
3.3 Learners must be collected at the after-care, via the after-care gate in Rhöm Street, as the parents need to sign them out. [safety regulation] If the child must be fetched by anybody other than a parent, the staff must be notified by telephone or in writing. Please, no messages through children. If you neglect to sign your child(ren) out in the afternoons, or you fetch your child(ren) late (17:30) more than 3 times without a valid excuse, your child may forfeit his/her place in the after-care.
3.4 Because of extra-mural activities, learners often do not complete all their homework in the afternoons. Parents have to accept the responsibility to ensure that all the homework has been completed. Your interest in your child’s academic programme is of the utmost importance.
3.5 A month’s written notice is required when a learner intends to leave the After-care.
3.6 Fees: The fee of R950,00 per child per term is PAYABLE IN ADVANCE as one payment at the beginning of the term.
3.7 No cheques will be accepted. Internet payment : Please indicate clearly the child’s name and purpose of the payment eg. Peter Bam: After-care. Alternatively, the correct cash amount to be furnished in sealed envelope with the necessary information.
3.8 Fees may be adapted regularly.
3.9 The After-care may not be run with tuition fees. We want to stress the importance of prompt payment of all fees.

 

NASORG INLIGTING

1. Algemene Reëlings

1.1 Die leerders word in ouderdomsgroepe ingedeel – ‘n Junior en Senior groep.
1.2 Die leerders meld dadelik na skool by die nasorgpersoneel aan sodat die bywoningsregister voltooi kan word en om ons in kennis te stel by watter naskoolse aktiwiteite hulle betrokke gaan wees.
1.3 Die leerders verklee onmiddellik na skool in hul speel- of sportklere. Alle kledingstukke en tasse moet asseblief baie duidelik gemerk wees.
1.4 Die leerders ontvang ‘n toebroodjie en koeldrank na skool.
1.5 Die nasorg het ook die gebruik van ‘n televisie en video/DVD-speler met geselekteerde DSTV-kanale.
1.6 Om die leerders se veiligheid te verseker sal hulle net toegelaat word om op die A-rugbyveld te speel. Leerders mag nie deur die omheining met buitestaanders kontak maak nie.
1.7 Die leerders mag nie tussen die geboue of by die motors en motorhuise speel nie.
1.8 Die gewone skoolreëls bly van toepassing. Ouers word gevra om hulle kinders te motiveer om die reëls te gehoorsaam.
1.9 Die leerders se name word in ‘n lêer aangeteken indien hulle herhaaldelik die reëls oortree. Hierdie name word aan die Skoolhoof/Adjunkhoof verstrek.
1.10 Daar is aparte klaskamers waarin die leerders hulle tuiswerk doen onder toesig van ons onderwysers (vanaf graad 3).
1.11 Die nasorg beskik oor hul eie telefoon. Hierdie telefoon is vir die gerief van ons ouers, nl. om die nasorgdames in kennis te stel van enige reëlings wat afwyk van die normale. (Tel. no. 591-9113)
Indien die leerder dringend met die ouer in aanraking moet kom, sal die nasorgdames self die oproepe maak.
1.12 Die adjunkhoof (Grondslagfase) tree as sameroeper op van die nasorg.
1.13 ‘n Ouervergadering kan gedurende die jaar gehou word soos benodig.

2. Ouers

2.1 Die nasorg moet in kennis gestel word as die leerders op ‘n bepaalde dag nie die nasorg kan bywoon nie.
2.2 Ouers moet asseblief toesien dat hul kind(ers) voor en NIE LATER AS 17:30 AFGEHAAL WORD. ‘n Boete van R10,00 vir elke 5 minute laat, sal betaalbaar wees, d.w.s. indien u 15 minute laat is, sal die boete R30 wees, ens. Ons benodig ook, behalwe die ouers se telefoonnommers, ‘n kontak nommer van iemand wat die leerder(s) kan kom afhaal indien u laat sou wees.
2.3 Leerders moet by die nasorg afgehaal word via die Rhömstraat nasorghekkie sodat ouers die leerders kan uitteken [veiligheidsregulasie]. Indien iemand anders leerder moet afhaal, moet die nasorg telefonies of per brief verwittig word. GEEN boodskappe saam met leerders asb. Maak asb. seker dat die personeel die persoon sal kan identifiseer. Indien u herhaaldelik sou versuim om u kinders uit te teken of meer as drie keer sonder ‘n geldige rede laat is, kan u kind(ers) sy of haar plek in die nasorg verloor.
2.4 Ouers aanvaar steeds die finale verantwoordelikheid vir die afhandeling van die leerder se tuiswerk aangesien hulle soms weens buitemuurse verpligtinge nie alles by die skool kan afhandel nie. U belangstelling in die kind se akademiese program is van kardinale belang.
2.5 Daar moet ‘n maand voor die tyd skriftelik kennis gegee word indien die leerder aan die nasorggroep onttrek gaan word.
2.6 Fooie: Die fooi is R850,00 per kind per kwartaal en is VOORUITBETAALBAAR as ‘n enkele paaiement aan die begin van die kwartaal.
2.7 Geen tjeks sal aanvaar word nie. Internetbetalings: Dui asb. duidelik aan die kind se naam en doel van betaling bv. Pieter Bam:Nasorg. Alternatiewelik, plaas die korrekte kontantbedrag in ‘n geseëlde koevert met die inligting daarop.
2.8 Die fooie is onderhewig aan veranderinge.
2.9 Die stiptelike betaling van gelde is noodsaaklik aangesien die nasorg nie uit onderriggelde bedryf mag word nie.