Sunday, 16 February 2020
< >

Govening Body

GWP Governing Body

Park Pourri

Latest Park Pourri

Head Leaders

2018 Heads and Deputies

First Day

First Day of School - 2018

Fees

 
Please note the recent proposal which was tabled by the Governing Body and unanimously accepted by those present at the Parent Budget Meeting of 26 October 2017:

A. Tuition fees for 2018 are as follows:

Per learner = R8 400 per year.

B. The amount due may be settled in any one of the following ways:

1. Tuition fees for 2018 are payable on the last day of February as a single amount of R8 400 (per learner). Parents who pay their full school fees before or on the last day of February 2018 will qualify to be considered for one of twenty-one lucky draws of R1 000 each. These lucky draws will be made in respect of each grade (three per grade) and all parents of the grade group, who have paid their school fees, will be considered.

2. The following alternative methods of payment may be used if parents commit themselves to such arrangements in writing:

(a) Per learner in four equal instalments = R2 100 per quarter before or on the 7th school day of each term (final date).
OR

(b) Per learner in ten equal monthly instalments = R840 on or before the 7th school day of each month (final date) with the exception of January and December.

OR

(c) Alternative payment methods may be used only with the approval of the Governing Body. However, payment must still be made by the stipulated dates, or

(d) An application for financial assistance for 2018 (exemption or partial exemption as per the stipulations of the SA Schools Act and calculated according to the formula prescribed by the WCED - form available from the school) must be received before the first stipulated date (28 February 2018). These forms are to be collected at office and must be signed for as well as on return thereof.

3. Due to the increasing safety risk for the school, alternative methods of payment other than cash such as debit orders (arranged by the parent him/herself), stop orders or electronic transfers, are required, but payment should still be made within the aforementioned time frames. Payments by cheque will not be accepted.

4. No account will be rendered to those who pay timeously.

5. The following action will be taken in cases where school fees are not paid timeously:

5.1 Parents & guardians of learners who have already left our school

(a) In cases where no approved arrangements are in place to pay off debt and the school is in the possession of an address (confirmed or unconfirmed), a final notice will be issued. A four (4) day grace period will be allowed during which to settle outstanding amounts in full.

(b) If there is no reaction to step (a), the non payers will be handed over to a debt collector.

(c) This means by implication that such debtors will immediately be blacklisted, which will of course affect their credit worthiness.

(d) The debt collector will verify the address of such debtors and they will proceed with a final demand and further legal steps to settle outstanding amounts in full.

(e) Debtors will be held responsible for all costs charged by the debt collectors, e.g. commission and legal costs.

5.2 Parents & guardians of learners still attending our school.

(a) A form, on which you must state your payment preference, will be made available early in the new school year.

(b) In future a final notice will be issued four (4) days after the due date, after which those in default will be handed over to debt collectors, if the outstanding debt is not received by return post.

(c) This means by implication that such debtors will immediately be blacklisted, which will of course affect their credit worthiness.

(d) The debt collector will verify the address of such debtors and they will proceed with a final demand and further legal steps to settle outstanding amounts in full.

(e) Debtors will be held responsible for all costs charged by the debt collectors, e.g. commission and legal costs.

6. All money received after the school closure in 2017 will be recorded in the books in 2018.

7. All applications for financial assistance will be handled according to prescribed regulations.

C. Preference forms

The forms, on which you must state your payment preference, will be made available early in 2018.

D. Budget 2018

The proposed budget as submitted was accepted.

E. Thanks and Appreciation for excellent support

The Governing Body would like to convey its thanks to the parents & guardians for their loyal support during 2017, for settling your school fees timeously and also for your support for other school activities.

MRS E CRAFFORD

CHAIRPERSON

DATE: 31 OCTOBER 2017

 

KENNISGEWING AAN ALLE OUERS & VOOGDE

TERUGVOERING OOR ONLANGSE VOORSTELLE

Ons gee graag terugvoering oor onlangse voorstelle van die Beheerliggaam wat eenparig by die Ouer-begrotingsvergadering van 26 Oktober 2017 aanvaar was.

A. Skoolfooie vir 2018 is soos volg bepaal:

Per leerder = R8 400 per jaar.

B. Die verskuldigde bedrag kan op een van die volgende wyses betaal word:

1. Skoolfooie vir 2018 sal voor of op die laaste dag van Februarie as ‘n eenmalige bedrag van R8 400 (per leerder) betaalbaar wees. Ouers wat die skoolgelde ten volle betaal voor of op die laaste dag van Februarie kom in aanmerking vir een van een-en-twintig pryse van R1 000 elk. Die pryse sal per graadgroep (drie per graad) toegeken word en alle ouers in daardie graadgroep wat hul skoolgelde ten volle betaal het, sal in aanmerking kom.

2. Die volgende alternatiewe betaalwyses mag gebruik word mits ouers hulle skriftelik daartoe verbind:

(a) Per leerder in vier paaiemente = R2 100 per kwartaal voor of op die 7de dag (keerdatum) van die betrokke kwartaal.
OF
(b) Per leerder in tien paaiemente = R840 per maand voor of op die 7de dag (keerdatum) van elke maand, met die uitsondering van Januarie en Desember.

OF

(c) Op ‘n alternatiewe wyse na instemming deur die Beheerliggaam verleen is en nadat vertoë skriftelik gerig word voor die keerdatums, of

(d) ‘n aansoek om finansiële hulp (gedeeltelike of algehele kwytskelding volgens die SA Skolewet en bereken volgens die formule van die WKOD rakende finansiële bystand - voorgeskrewe vorm is by Skool beskikbaar) voor die eerste keerdatum (28 Februarie 2018) ontvang is. Hierdie vorms moet by die kantoor afgehaal word aangesien u daarvoor moet teken asook by die terughandiging daarvan.

3. Weens die toenemende veiligheidsrisiko vir skole word alternatiewe wyses van betaling ander dan kontant soos aftrekorders of elektroniese oorplasings, vereis, maar betaling moet steeds geskied binne voormelde tydsraamwerke. Geen tjeks word aanvaar nie.

4. Geen rekeninge sal uitgereik word aan tydige betalers nie.

5. Die volgende aksiestappe sal geld in gevalle waar skoolfooie nie tydig betaal word nie:

5.1 Ouers & voogde van leerders wat reeds ons skool verlaat het:
(a) In gevalle waar geen goedgekeurde reëlings in plek is om uitstaande skuld terug te betaal nie en die skool oor ‘n adres beskik (bevestig of onbevestig), sal ‘n finale kennisgewing per pos versend word. ‘n Vier (4) kalenderdae grasieperiode sal vir volle vereffening van die skuld toegelaat word.

(b) Indien daar geen reaksie op stap (a) is nie, sal sodanige gevalle aan ‘n skuldinvorderaar oorhandig word.

(c) Die implikasie van so ‘n oorhandiging beteken ‘n onmiddellike plasing op die swartlys wat die kredietwaardigheid van wanbetalers in gedrang sal bring.

(d) Die skuldinvorderaar sal debiteure se adresse bevestig, waarna oorgegaan sal word tot ‘n finale kennisgewing en die verdere regstappe vir volle vereffening van die skuld.

(e) Alle debiteure sal verantwoordelik wees vir alle koste wat deur die skuldinvorderaars gehef word, te wete, kommissie en regskoste.

5.2 Ouers & voogde van leerders wat steeds ons skool bywoon:

(a) Ouers sal aan die begin van die skooljaar van ‘n ondernemingsvorm voorsien word om aan te dui hoe hulle verkies om skoolfooie te vereffen.

(b) Daar sal voortaan ‘n finale kennisgewing aan debiteure uitgereik word, vier (4) skooldae na die verstryking van afsnydatums, waarna diesulkes oorhandig sal word aan skuldinvorderaars, mits die uitstaande bedrag nie per kerende pos ontvang word nie.

(c) Die implikasie van so ‘n oorhandiging beteken ‘n onmiddellike plasing op die swartlys wat die kredietwaardigheid van wanbetalers in gedrang sal bring.

(d) Die skuldinvorderaar sal debiteure se adresse bevestig, waarna oorgegaan sal word tot ‘n finale kennisgewing en die verdere regstappe vir volle vereffening van die skuld.

(e) Alle debiteure sal verantwoordelik wees vir alle koste wat deur die skuldinvorderaars gehef word, te wete, kommissie en regskoste.

6. Ontvangstes van gelde na skoolsluiting 2017, sal as ontvangstes vir 2018 te boek gestel word.

7. Diegene wat aansoek gedoen het om finansiële hulp, se aansoeke sal ingevolge voorskrifte hanteer word.

C. Ondernemingsvorms

Die vorm waarop u u keuse moet aandui van hoe u van voorneme is om die skoolfooie vir 2018 te betaal, sal vroeg in volgende jaar beskikbaar gemaak word.

D. Begroting 2018

Die voorgestelde begroting soos voorgelê, is goedgekeur.

E. Bedanking en erkenning vir goeie ondersteuning

Die Beheerliggaam maak graag van hierdie geleentheid gebruik om sy dank oor te dra aan ouers & voogde wat getrou was gedurende 2017, of dit was dat skoolfooie tydig vereffen is en of dit ondersteuning was van skoolaktiwiteite. 

MEV E CRAFFORD

VOORSITTER

DATUM: 31 OKTOBER 2017

Find us

Beaufort Street. Goodwood
Tel: 021 591 6119
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

See the Contact Us menu item for an easy to complete contact form